شرایط و قوانین

جهت خدمات دهی مطلوب تر و صادقانه و باکیفیت و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی تابع قوانینی علاوه بر قوانین کشور هستیم.
این قوانین برای هر دو طرف ما و بیماران الزامیست.

حقوق بیماران که از طرف ما لازم الاجراست:

  1. ما موظف هستیم بهترین و زبده ترین پزشکان را معرفی نماییم.
  2. ما موظف هستیم نوبت ویزیت پزشک را تنظیم نموده و به بیمار اطلاع دهیم.
  3. ما موظف هستیم قبل از رسیدن بیمار به تهران محل اقامت وی را در هتل رزرو نماییم.
  4. ما موظف هستیم درصورت درخواست بیمار، همراه خانم یا آقا جهت کمک در روند درمان بفرستیم.
  5. ما موظف هستیم تمامی رفت و آمدهای درمانی را رایگان انجام دهیم.

 

شرایطی که از طرف بیماران رعایت می شود:

  1.   بیمار بایستی در زمان اعلام شده خود را به تهران برساند.
  2. بیمار تمام اطلاعات پزشکی مربوطه را بایستی اطلاع دهد.
  3. نصف مبلغ اعلام شده در اول قرارداد دریاف میشود و در روز درمان باید بیمار تسویه نماید.